Αεροπορική Νομοθεσία

booksΤο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους, για τους οποίους είναι τόσο περίπλοκη η εκμετάλλευση ενός αεροσκάφους και τόσο απαραίτητη η διαχείρισή του από επαγγελματίες

Για την ΑΒΙ εργάζονται εξειδικευμένοι Νομικοί επιστήμονες, που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε ζητήματα της Ελληνικής ή της διεθνούς Αεροπορικής Νομοθεσίας και να σας εκπροσωπήσουν, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης ή ανάγκης προσφυγής σε διαιτησία.

Στα σημαντικότερα από αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνονται:

  • Διαπραγμάτευση ή σύνταξη συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης αεροσκάφους
  • Σύνταξη συμβάσεων με συμπληρωματικούς παρόχους υπηρεσιών
  • Νηολόγηση αεροσκάφους στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί κανονιστικών απαιτήσεων
  • Ερμηνεία όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και άλλων αμφιλεγόμενων θεμάτων

Δεδομένου ότι η ΑΒΙ έχει συνεργασθεί επί σειρά ετών με τους συγκεκριμένους Νομικούς επιστήμονες, εγγυάται τις επαγγελματικές τους ικανότητες, την διακριτικότητά τους, καθώς και τις υψηλού επιπέδου διεθνείς επαφές τους.

OUR PARTNERS

    Instant Pricing