Αεροπορική Νομοθεσία

booksΤο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους, για τους οποίους είναι τόσο περίπλοκη η εκμετάλλευση ενός αεροσκάφους και τόσο απαραίτητη η διαχείρισή του από επαγγελματίες

Για την ΑΒΙ εργάζονται εξειδικευμένοι Νομικοί επιστήμονες, που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε ζητήματα της Ελληνικής ή της διεθνούς Αεροπορικής Νομοθεσίας και να σας εκπροσωπήσουν, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης ή ανάγκης προσφυγής σε διαιτησία.

Στα σημαντικότερα από αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνονται:

  • Διαπραγμάτευση ή σύνταξη συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης αεροσκάφους
  • Σύνταξη συμβάσεων με συμπληρωματικούς παρόχους υπηρεσιών
  • Νηολόγηση αεροσκάφους στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί κανονιστικών απαιτήσεων
  • Ερμηνεία όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και άλλων αμφιλεγόμενων θεμάτων

Δεδομένου ότι η ΑΒΙ έχει συνεργασθεί επί σειρά ετών με τους συγκεκριμένους Νομικούς επιστήμονες, εγγυάται τις επαγγελματικές τους ικανότητες, την διακριτικότητά τους, καθώς και τις υψηλού επιπέδου διεθνείς επαφές τους.

Instant Pricing